KATHERINE BANOS

Height: 5'6"

Voice Part: Mezzo Soprano/Alto

NYU Tisch BFA: Experimental Theater Wing, Stonestreet Studios

Katherine Banos Creative Resume.pdf